bread 4183225 1920

אחידות סגנונית: מי אמור/ה/ים/ות לקרוא את זה?

קל להתבלבל במהלך הכתיבה ולשכוח מי אמור לקרוא את זה אחר כך. למה זה חשוב ואיך אפשר לפתור את זה?