kelly sikkema v vbchmata unsplash

על שפת סימנים בתקופת קורונה

מתי לשפת הסימנים יש יתרון בתקופת הקורונה, ומתי דווקא קשה יותר להשתמש בה?